Altiverb IR更新:EMT 250

Altiverb IR更新:EMT 250

Altiverb IR更新:EMT 250

EMT 250音频样本是Arjen在纽约对EMT 250 硬混响的实时录音得到的。

本脉冲响应提供了原始的,拥有高度评价的数字混响,采样非常精确。

EMT250经典混响能在许多唱片中听到。

0.6s – LOWS 1.0 – HIGHS 0.33

EMT 250
Altiverb
Dry Drum

3.0s – LOWS 2.0 – HIGHS max

EMT 250
Altiverb
Dry Drum

发表评论

登录后才能评论